loading...

Regulamin Bloga

Newsletter

Podczas rejestracji do newslettera wymagane jest podanie następujących danych osobowych: Imię i Nazwisko oraz adres e-mail. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu produktów oferowanych przez WAGO ELWAG Sp. z o.o. – wysłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe będą przetwarzane przez WAGO ELWAG Sp. z o.o. w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Wyrażona w ten sposób zgoda upoważnia WAGO ELWAG Sp. z o.o. do przekazywania informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), w szczególności na wskazany adres poczty elektronicznej.

Kontakt/Pytanie do eksperta

W przypadku korzystania z formularza kontaktowego wymagane jest podanie następujących danych osobowych: Imię i Nazwisko oraz adres e-mail. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na zadane pytania. Dane osobowe będą przetwarzane przez WAGO ELWAG Sp. z o.o. w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Wyrażona w ten sposób zgoda upoważnia WAGO ELWAG Sp. z o.o. do przekazywania informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), w szczególności na wskazany adres poczty elektronicznej.

Administratorem danych osobowych podawanych w ramach opcji newslettera/kontakt/pytanie do eksperta jest WAGO ELWAG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piękna 58a, 50-506 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000069966, REGON: 930969043, NIP: 8961025689, kapitał zakładowy 4 000 000,00 zł. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia skorzystanie z opcji newslettera/kontakt/pytanie do eksperta. Ujawniający dane ma prawo dostępu do treści podanych przez niego danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i składania sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zgodnie z przepisami ww. ustawy.

[Więcej informacji]

Zastrzeżenia prawne

Spółka WAGO ELWAG Sp. z o.o. stara się publikować na swojej stronie internetowej prawidłowe, aktualne i kompletne informacje, które zmienia i uzupełnia w razie potrzeby na bieżąco, bez konieczności wcześniejszego informowania. Pomimo to nie udzielamy gwarancji, rękojmi ani nie odpowiadamy za poprawność, aktualność i kompletność danych. Dotyczy to również odsyłaczy, tak zwanych 'hiperlinków’, umieszczonych na stronie WAGO ELWAG lub do których przechodzi się ze strony.

[Więcej informacji]

Regulamin bloga

• Blog „WAGOdirect.pl” umieszczony na domenie www.wagodirect.pl jest integralną częścią serwisu internetowego www.wago.pl i prowadzony jest przez spółkę WAGO ELWAG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piękna 58a, 50-506 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000069966, REGON: 930969043, NIP: 8961025689, kapitał zakładowy 4 000 000,00 zł.
• Użytkownicy bloga podzieleni są na dwie grupy – Ekspertów oraz Czytelników. Eksperci wybrani przez WAGO ELWAG Sp. z o.o. mają możliwość opublikowania swojego wpisu na blogu. Czytelnicy mają możliwość dostępu do treści zamieszczanych na blogu wpisów oraz dodawania do nich swoich komentarzy.
• Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Redakcja Bloga zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, a jego zmiany stają się obowiązujące w momencie ich zamieszczenia. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez publikację nowego tekstu na Blogu.
• Redakcja dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Bloga oraz udzieli pomocy użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
• Publikowane na Blogu treści, w tym np. wpisy, logo, grafika, zdjęcia itp. są chronione prawem autorskim i nie mogą być rozpowszechniane bez zgody ich właścicieli.
• Użytkownik korzystając z Bloga oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

Eksperci:

Ekspert, publikując na Blogu przenosi na WAGO ELWAG Sp. z o.o. autorskie prawa majątkowe do wpisów, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
4) wykorzystanie w działaniach marketingowych i autopromocyjnych, w szczególności w internecie, w publikacjach i materiałach prasowych

WAGO ELWAG Sp. z o.o. przysługuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku co do wpisów. Ekspert zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych i upoważnia WAGO ELWAG Sp. z o.o. do ich wykonywania w jego imieniu.

• Redakcja może odmówić publikacji treści niezgodnych z tematem Bloga.
• Redakcja może nanosić poprawki redaktorskie lub merytoryczne.
• Wpis na Blogu może zawierać teksty i zdjęcia, jeżeli autor ma do nich prawa lub poda źródło ich pochodzenia, nie łamiąc przy tym zasad prawa autorskiego.
• Ekspert umieszczając na Blogu zdjęcia, jednocześnie oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do zamieszczanego zdjęcia lub zdjęć, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tego zdjęcia (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania zdjęć w systemie on-line. WAGO ELWAG Sp. z o.o. nie bierze żadnej odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu praw autorskich co do zamieszczonych treści i zdjęć.
• Ekspert zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do WAGO ELWAG Sp. z o.o. przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie zdjęć lub tekstów zamieszczonych przez Eksperta, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. WAGO ELWAG Sp. z o.o. natychmiast powiadomi Eksperta o wystąpieniu takich roszczeń.
• Wykorzystanie przez autora Bloga cytatów, fragmentów tekstów pochodzących od innych autorów musi być poświadczone przez podanie źródła cytowanych materiałów.
• Moderatorzy Bloga zastrzegają sobie prawo do usuwania poszczególnych wpisów na Blogu, jeżeli naruszą one zasady współżycia społecznego, prawo obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zwyczajnie będą obraźliwe lub będą zawierały wulgaryzmy.
• Całkowitą odpowiedzialność za treści i zawartość artykułów ponosi Ekspert z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.

Czytelnicy:

• Komentarze do artykułów może zamieszczać każdy odwiedzający Blog.
• Komentarze przed umieszczeniem na Blogu są moderowane pod kątem zawartości reklamowej. Komentarze niezwiązane z tematyką Bloga mogą zostać usunięte lub niedopuszczone do publikacji przez redakcję.
• Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania poszczególnych komentarzy na Blogu, jeżeli naruszą one zasady współżycia społecznego, prawo obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zapisy niniejszego Regulaminu, będą obraźliwe lub będą zawierały wulgaryzmy.
• Czytelnik ma prawo publikować swoje własne opinie, w tym te krytyczne wobec wpisu oraz komentarzy innych użytkowników, zachowując jednak odpowiednią formę wypowiedzi i przestrzegając zasad wskazanych w pkt powyżej. Komentarze zawierające treści krytykujące powinny opierać się na faktach i powinny zostać poparte merytorycznymi argumentami.
• WAGO ELWAG Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Czytelników. Treści umieszczane przez Czytelników nie są poglądami i opiniami WAGO ELWAG Sp. z o.o.