loading...

W systemach automatyki bardzo często występuje konieczność przekazania pewnej liczby sygnałów między dwoma punktami. W podejściu tradycyjnym oznacza to prowadzenie wielożyłowych przewodów sterowniczych. Liczba żył musi być co najmniej taka, jak liczba sygnałów.

Im bardziej rozbudowany system automatyki, tym trudniej takie rozwiązanie zrealizować.  Dodatkowo przesyłanie sygnałów analogowych w taki sposób wiąże się z ryzykiem zakłóceń.

Rozwiązaniem może być prosty system WAGO peer-to-peer. Odzwierciedla on automatycznie stany wejść mastera na wyjściach slave’a i na odwrót. W przypadku pracy z większą liczbą slave’ów stany wejść mastera przepisywane są na wyjścia wszystkich aktywnych slave’ów.

Dzięki temu możemy po każdej stronie podłączyć do 64 modułów, co przy zastosowaniu 16-kanałowych modułów 2-stanowych oznacza możliwość przesłania 1024 sygnałów.

Co najważniejsze, korzystanie z zestawów peer-to-peer ETHERNET umożliwia uruchomienie wymiany danych pomiędzy węzłami, bez konieczności programowania.

Tryb pracy

Wyróżnia się dwa tryby pracy: tryb partnerski(peer-to-peer) oraz rozgłoszeniowy.

 1. Tryb peer-to-peer

W układzie występują dwie stacje. Muszą one stanowić swoje lustrzane odbicie, tzn. każdemu wejściu mastera musi odpowiadać wyjście salve’a i na odwrót. Podanie sygnału na wejście na jednej stacji spowoduje jego odtworzenie na drugiej.

 1. Tryb rozgłoszeniowy

W układzie znajduje się wyróżniona stacja mastera i kilka stacji podrzędnych(maksymalnie 5). Na stacji mastera znajdują się tylko wejścia natomiast na stacjach podrzędnych tylko wyjścia. Stan wejść mastera jest odtwarzany na wyjściach w stacjach podrzędnych.

Zalecenia projektowe

Aby zrealizować zakładaną funkcjonalność, należy zamówić odpowiedni sterownik, moduły oraz kartę SD zawierającą gotowy, działający program. Sprzęt należy dobierać zgodnie z poniższymi wytycznymi

1. Sprzęt bazowy

 Tabela A.  Elementy węzłów A oraz B

2. Moduły wejść/wyjść

Do tego należy wybrać moduły. Ponieważ konieczne jest lustrzane odwzorowanie wejść/wyjść stacji A na stacji B zaleca się wybieranie modułów parami, zgodnie z poniższą tabelą.  Dla każdego z 6 przedstawionych przypadków pokazane są 2 warianty: przesyłanie A->B oraz B->A.

To jest tylko propozycja zawierającą najczęściej wykorzystywane połączenia. Możliwe są oczywiście inne połączenia, ale powinny one zostać skonsultowane z Działem Wsparcia Technicznego WAGO.

UWAGA:
Należy zawsze upewnić się, że moduł w stacji A(B) ma swój „lustrzany” odpowiednik w stacji B(A) tabela B

Tabela B. Przykładowe pary modułów (jeden z pary w stacji A, drugi w stacji B)

3. Tryb rozgłoszeniowy

Aby uruchomić węzły w trybie rozgłoszeniowym, moduły zamawiamy w podobny sposób, jak w klasycznym peer-to-peer. Różnica jest tylko w liczbie poszczególnych modułów.

UWAGA:
Maksymalna liczba stacji podrzędnych wynosi 5.

Moduły dobieramy według tego samego schematu jak w trybie peer-to-peer, z tą różnicą, że możliwa jest tylko komunikacja jednokierunkowa.

Do zamówienia dodajemy 1 zestaw stacji A oraz taką liczbę zestawów B, ile chcemy mieć stacji podrzędnych (patrz Tabela A).

UWAGA:
Należy zwrócić uwagę, by moduły wejściowe  zamawiać tylko dla stacji A. Natomiast moduły wyjściowe zamawiamy w ilości równej liczbie stacji podrzędnych.

Podłączenie zasilania

Zestaw dostarczony jest w formie wstępnie złożonej. Konieczne jest jedynie zasilenie sterownika oraz podłączenie sygnałów.

Sterownik mastera zasilamy podłączając zasilanie 24 V DC do zacisków zasilania systemowego. Zasilanie obiektowe powinno być zasilone z niezależnego obwodu. Dopuszcza się jednak mostkowanie zasilania systemowego z obiektowym jak na schematach poniżej.

Interface slave’a posiada tylko złącze zasilania systemowego. Ponieważ wszystkie moduły wykorzystywane w zestawach peer-to-peer wymagają zasilania obiektowego, konieczne jest umieszczenie modułu 750-602 na początku każdego takiego węzła. Schemat takiego podłączenia przedstawiono poniżej.

Podłączenie modułów

1. Tryb peer-to-peer

Moduły w stacji A powinny być  lustrzanym odbiciem modułów w stacji B.

UWAGA:
Na końcu każdego węzła MUSI być moduł 750-600. Za każdą jednostką 750-352 musi być moduł 750-602 w celu podłączenia zasilania obiektowego.

2. Tryb rozgłoszeniowy

UWAGA:
Stacja A może posiadać tylko moduły wejściowe. Węzły podrzędne mogą posiadać tylko moduły wyjściowe i muszą mieć identyczną konfigurację.

Uruchomienie

 1. W trybie peer-to-peer

Należy postępować według następującej procedury

 • Włożyć kartę SD(numer katalogowy: DWT-003/002-001) do slotu w sterowniku 750-880.
 • Ustawić adres IP na sterowniku 750-880 za pomocą przełączników DIP Switch (patrz. tabela poniżej)
 • Na module interfejsowym 750-352 ustawić adres IP o 1 większy
 • Zasilić obydwa urządzenia.

Adresacja IP

Po uruchomieniu urządzenia przyjmują adresy: 192.168.1.X, gdzie X to wartość w zakresie 1-254 zakodowana w systemie binarnym na przełącznikach.

UWAGA: Standardowa konfiguracja wymaga, aby sterowniki były połączone kablem 1:1 lub pracowały w podsieci 192.168.1.x z maską 255.255.255.0. W przypadku podłączania do istniejącej sieci należy zapewnić, by adresy urządzeń pracujących w trybie peer-to-peer nie pokrywały się z adresami innych urządzeń sieciowych

 1. W trybie rozgłoszeniowym

Należy postępować według następującej procedury

 • Włożyć kartę SD(numer katalogowy: DWT-003/002-001) do slotu w sterowniku 750-880.
 • Ustawić adres IP na sterowniku 750-880 za pomocą przełączników DIP Switch (patrz. tabela po-niżej)
 • Na module interfejsowym 750-352 ustawić adres IP o 1 większy
 • Na kolejnym module interfejsowym 750-352 ustawić adres IP o 1 większy
 • Kontynuować na pozostałych modułach
 • Zasilić wszystkie urządzenia
 • Wejść na stronę internetową: http://ADRES_IP_MASTERA/plc/webvisu.htm
 • Uaktywnić odpowiednią liczbę stacji podrzędnych

Adresacja IP

Po uruchomieniu urządzenia przyjmują adresy: 192.168.1.X, gdzie X to wartość w zakresie 1-254 zakodowana w systemie binarnym na przełącznikach.

UWAGA: Standardowa konfiguracja wymaga, aby sterowniki były połączone kablem 1:1 lub pracowały w podsieci 192.168.1.x z maską 255.255.255.0. W przypadku podłączania do istniejącej sieci należy zapewnić, by adresy urządzeń pracujących w trybie rozgłoszeniowym  nie pokrywały się z adresami innych urządzeń sieciowych

Aktywacja stacji podrzędnych

Aby aktywować stacje podrzędne, należy wejść na stronę internetową sterownika 750-880. W przypadku sterownika opisanego w przykładzie będzie to :

http://192.168.1.8/plc/webvisu.htm

Pojawi się następująca strona konfiguracyjna:

Umożliwia ona aktywację komunikacji z poszczególnymi slave’ami, diagnostykę tej komunikacji oraz możliwość ustawienia zachowania się wyjść slave’ów po utracie komunikacji.

UWAGA: Aby mieć możliwość wejścia na stronę internetową sterownika, komputer musi pracować w tej samej podsieci. Jeśli podłączamy się bezpośrednio do sterownika, najczęściej koniczne będzie ustawienie statycznego adresu IP na karcie sieciowej komputera (np. 192.168.1.2).

Wizualizacja otwiera się tylko na przeglądarkach wspierających oprogramowanie Java  (Internet Explorer, Firefox). Na komputerze musi być zainstalowana najnowsza wersja Javy do pobrania ze strony: www.java.com

Uruchomienie – przypadki szczególne

Jeśli urządzenia mają pracować korzystając z już działającej infrastruktury sieciowej, która korzysta z adresów IP z innej podsieci, konieczne jest ustawienie adresów urządzeń software’owo.

Adres nadany software’owo będzie obowiązywać tylko po ustawieniu przełączników DIP Switch na 0 i zrestartowaniu sterownika.

 1. Nadawanie IP przez kabel serwisowy

Adres można zmienić przez port serwisowy korzystając z kabla serwisowego (do zakupienia osobno pod numerem katalogowym 750-923) i darmowego oprogramowania WAGO ETHERNET Settings(do pobrania ze strony www.wago.pl).

Krok 1: Ustawienie sposobu komunikacji ze sterownikiem

Krok 2: Wybrnie kabla serwisowego. Możliwe jest tylko jeśli kabel jest podłączony do komputera.

Krok 3: Ustawienie parametrów sieciowych. W kolumnie „Edit” ma być ustawione „Static configuration”, adres IP otrzymany od osoby zarządzającej naszą siecią. Maska podsieci ‘255.255.255.0’.Po ustawieniu parametrów należy kliknąć przycisk „Write”

 1. Nadawanie IP przez sieć ETHERNET

Aby nadać adres sterownikowi 750-880 lub interfejsowi 750-352, należy nadać mu tymczasowo adres za pomocą DIP Switchy. Procedura nadawania adresów w ten sposób opisana została we wcześniejszej części instrukcji.

Do nadawania adresów IP wykorzystujemy oprogramowanie WAGO ETHERNET Settings.

Krok 1:
Ustawienie sposobu komunikacji ze sterownikiem

Krok 2:
Wprowadzenie tymczasowego adresu IP ustawionego na DIP switchach(np. 192.168.1.8)

Krok3:

Ustawienie parametrów sieciowych. W kolumnie „Edit” ma być ustawione „Static configuration”, adres IP otrzymany od osoby zarządzającej naszą siecią. Maska podsieci ‘255.255.255.0’.Po ustawieniu parametrów należy kliknąć przycisk „Write”

Krok4:

Jeśli pracujemy w trybie rozgłoszeniowym to uaktywnienie stacji podrzędnych

Krok5:

Zmiana ustawienie DIP switchy na 0 i restart wszystkich urządzeń

UWAGA: PRZY NADAWANIU ADRESÓW IP NALEŻY ZACHOWAĆ ZASADĘ ABY PRZYDZIELAĆ KOLEJNE ADRESY IP

Krzysztof Nosal, WAGO.PL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *