loading...

Konkurs – Więcej niż 221 zastosowań WAGO 221

Konkurs – Więcej niż 221 zastosowań WAGO 221

Zapraszamy do udziału w konkursie na naszym profilu na Facebooku –  „Więcej niż 221 zastosowań WAGO 221”.

Co zrobić, aby wziąć udział?

1. Oglądaj nowe odcinki programu Nasz Nowy Dom w telewizji Polsat oraz w serwisie Ipla.tv.
2. Zwróć uwagę na sceny, w których ekipa remontowa korzysta ze złączek z serii 221.
3. Zaproponuj ciekawe, praktyczne lub zupełnie niestandardowe zastosowanie złączki WAGO 221, z którego może skorzystać ekipa programu NND, a także inni użytkownicy złączek. Może wymyślisz coś, na co nikt jeszcze nie wpadł.
4. Swoją propozycję możesz opisać, nakręcić film, czy wykonać zdjęcie – forma zależy od Ciebie.
5. Swoje propozycje umieszczaj na Facebooku, pod postem konkursowym do 16.11.2017.
6. Nagrodą główną w konkursie jest skrzynka WAGO-L-Boxx. Zwycięzcę wyłoni komisja konkursowa.
7. Dodatkowo autorzy 20 komentarzy, z największa ilością interakcji otrzymają blistry z złączkami WAGO 221-415
8. Na wasze propozycje czekamy do 16.11.2017. Ze zwycięzcami skontaktujemy się do 5 dni po zakończeniu konkursu, a najciekawsze uzasadnienie opublikujemy wraz z podsumowaniem konkursu już 17.11.2017.
9. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.wagodirect.pl
Zapraszamy do zabawy!


Konkurs: Więcej niż  221 zastosowań złączki WAGO 221.

Zapraszamy do udziału w konkursie „Więcej niż 221 zastosowań złączki WAGO 221”. Co trzeba zrobić, by wziąć w nim udział?

 1. Wejdź na profil WAGO.PL na serwisie Facebook.
 2. Pod postem konkursowym „Więcej niż 221 zastosowań złączki WAGO 221” zaproponuj dowolne zastosowanie złączki WAGO serii 221, które Twoim zdaniem jest ciekawe, praktyczne lub oryginalne. Na komentarze czekamy do 16.11.2017.
 3. Twoja propozycja może mieć charakter opisu tekstowego, zdjęcia, filmu lub innej dozwolonej przez serwis Facebook formy komentarza pod postem.
 4. 20 autorów komentarzy, które otrzymały najwięcej „polubień” przyznanych przez innych użytkowników otrzyma opakowanie blistrów złączki z serii 221-413.
 5. WAGO przyzna także nagrodę główną – skrzynkę na złączki WAGO-L-Boxx mini oraz 50 złączek serii 221-413 autorowi najciekawszego zdaniem komisji konkursowej komentarza.
 6. Na odpowiedzi czekamy do 16.11.2017. Ze zwycięzcami skontaktujemy się do 5 dni roboczych po zakończeniu konkursu, a najciekawsze uzasadnienie opublikujemy wraz z podsumowaniem konkursu już 17.11.2017.

REGULAMIN KONKURSU Więcej niż 221 zastosowań złączki WAGO 221


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Więcej niż 221 zastosowań złączki WAGO 221”
 2. Organizatorem Konkursu jest WAGO ELWAG Sp. z o.o., ul.Piękna 58a, 50-506 Wrocław, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069966 , NIP: 896-102-56-89, wysokość kapitału zakładowego 4 000 000 zł. Organizator jest wydającym nagrody w konkursie i przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego oraz ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za rozliczenie podatkowe laureatów konkursu związane z wręczeniem im nagród w tym konkursie jako płatnik podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursie.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na oficjalnym profilu facebookowym WAGO ELWAG pod adresem: https://www.facebook.com/wagopl, w dniach 13 – 17 listopada 2017 roku.

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie.
  b) nie jest pracownikiem WAGO ELWAG Sp.z o.o..
  c) nie jest członkiem rodziny pracownika WAGO ELWAG Sp.z o.o..
 2. Z uwagi na fakt, iż Uczestnikiem może być osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z regulaminem Konkursu powinien zapoznać się rodzic albo opiekun prawny. Określone czynności powinny być podejmowane przez rodzica (opiekuna prawnego) albo być przez niego potwierdzone. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zweryfikowania przed wydaniem nagrody czy osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych posiada odpowiednią zgodę rodzica/opiekuna prawnego. W tym celu zwróci się do Uczestnika o podesłanie dowodu uzyskania takiej zgody. Niedostarczenie odpowiedniej zgody w terminie wyznaczonym przez Organizatora będzie uniemożliwiało wydanie nagród w Konkursie.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić m.in. poniższe warunki:
  a.  Wejdź na profil WAGO.PL na serwisie Facebook.
  b. Pod postem konkursowym „Więcej niż 221 zastosowań złączki WAGO 221”, w okresie trwania konkursu,  zaproponuj dowolne zastosowanie złączki WAGO serii 221, które Twoim zdaniem jest ciekawe, praktyczne lub oryginalne.
  c.  Twoja propozycja może mieć charakter opisu tekstowego, zdjęcia, filmu lub innej dozwolonej przez serwis Facebook formy komentarza pod postem.
 4. Nagrody otrzyma 20 osób, których komentarze otrzymają najwięcej „polubień, interakcji” przyznanych przez innych użytkowników. Komisja konkursowa przyzna także nagrodę specjalną autorowi najciekawszego zdaniem komisji konkursowej komentarza. Komisja konkursowa będzie się kierowała następującymi kryteriami: ciekawość, praktyczność, oryginalność.
 5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik nie będzie zamieszczać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, w szczególności nie będzie używać obraźliwych oznaczeń, a także treści naruszających prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste oraz prawa autorskie.

§3 NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są:
  – 20 opakowań blistrów złączek z serii 221-415 (nr kat 0996-0008), każdy o wartości 29,50 zł.
  – Skrzynka L-Boxx-Mini na złączki wraz ze złączkami serii 221 (nr kat 60338594),  o wartości 250 zł.
 2. Wraz z nagrodami opisanymi w pkt 1 powyżej, laureat konkursu otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody udzielaną z przeznaczeniem na zapłatę przez wydającego nagrody tj. Organizatora należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wygranych w konkursie. Część nagrody stanowiąca kwotę pieniężną nie zostanie przekazana laureatom, ale zostanie pobrana przez Organizatora jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od wygranej w konkursie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W razie zrzeczenia się nagród lub nieodebrania jej przez laureata, podatek od wygranej nie będzie naliczany. Nie będzie także wypłacana dodatkowa nagroda pieniężna.
 1. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook, w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia konkursu (najpóźniej do 28.11.2017).
 2. Aby otrzymać nagrodę, Laureat musi przesłać dane adresowe niezbędne do przesłania nagrody w odpowiedzi na powiadomienie wysłane za pośrednictwem serwisu Facebook, w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. Powiadomienie zostanie wysłane w następujący sposób: za pośrednictwem serwisu Facebook.
 3. Nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy WAGO ELWAG Sp.z o.o., pod adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 1. Informacja o otrzymaniu nagród zostanie opublikowana na oficjalnym profilu Facebookowym WAGO ELWAG. Nagroda nie może zostać zamieniona na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową, nie może być przekazana przez laureata innej osobie.
 2. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 1. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez WAGO ELWAG Sp.z o.o.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. W celu umożliwienia wydania nagrody i dokonania rozliczeń podatkowych laureat zobowiązany jest przesłać wiadomość zwrotną na zawierającą jego zgodę na niniejszy Regulamin oraz na udostępnienie Organizatorowi jego danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr tel. kontaktowego.
 2. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże jest warunkiem niezbędnym do przekazania nagrody. W przypadku niespełnienia przez laureata warunków wskazanych w pkt 1 powyżej, laureat traci prawo do nagrody.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 4. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.
  Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5 REKLAMACJE

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z rozstrzygnięciem Konkursu.
 2. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawować będzie komisja reklamacyjna powołana przez Organizatora.
 3. Wszystkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wago.pl@wago.com w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko (nick), nazwę Konkursu, miejsce i rodzaj zdarzenia podlegającego reklamacji oraz treść roszczenia wnoszonego przez Reklamującego. Uczestnik może też wskazać jakiego rozstrzygnięcia oczekuje od Organizatora.
 4. Komisja Reklamacyjna rozpatruje wniesioną reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. Postanowienia Komisji Reklamacyjnej są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania, z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia swoich praw na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§6 PRAWA AUTORSKIE

 1. Zgłoszenie propozycji do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do tej propozycji na rzecz Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez odrębnego wynagrodzenia. Prawa autorskie do propozycji złożonych w ramach Konkursu przechodzą na własność Organizatora na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności:
 2. a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 3. b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 4. c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 5. Propozycje mogą w szczególności zostać umieszczone na stronach internetowych Organizatora, na facebook-u i w innych mediach społecznościowych, w wydawnictwach reklamowych, na plakatach lub bilbordach oraz mogą być wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób w celach reklamowych, marketingowych.
 6. Uczestnik udziela nieodwołalnej, bezwarunkowej zgody na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych do propozycji, dokonywania, zatwierdzania i wykorzystywania jakichkolwiek modyfikacji, opracowań, adaptacji lub zmian propozycji oraz upoważnia Organizatora, do udzielenia innym, wybranym dowolnie przez Organizatora podmiotom dalszych zezwoleń na wykonywanie praw zależnych w stosunku do propozycji.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do propozycji i upoważnia Organizatora do ich wykonywania w jego imieniu.
 8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw do wykorzystania propozycji w sposób wyżej opisany. Możliwość wygrania przez Uczestnika nagrody rekompensuje jego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia ww. praw związanych z autorstwem propozycji.
 9. Uczestnicy zapewniają, że propozycje powstałe w ramach niniejszej Umowy nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich a Uczestnikowi będą przysługiwać autorskie prawa do tych propozycji.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z brania udziału w konkursie informując o tym Organizatora. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu. Regulamin udostępniony jest do pobrania na profilu facebookowym WAGO ELWAG pod adresem: https://www.facebook.com/wagopl oraz na stronie www.wagodirect.pl.Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na ww. stronach
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *