loading...

Układ do zarządzania i monitorowania mikroźródeł OZE

Układ do zarządzania i monitorowania mikroźródeł OZE

Zgodnie z zasadami przyłączania odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci instalacje te powinny być wyposażone w urządzenia zapewniające pełny monitoring wszystkich istotnych parametrów produkcji energii elektrycznej z możliwością zdalnego sterowania pracą źródła odnawialnego oraz wizualizacją stanu pracy w czasie rzeczywistym. Wszystkie te założenia spełniają urządzenia WAGO SMART OZE.

Za pośrednictwem sterownika WAGO możliwe jest pełne zarządzanie, monitoring i zdalne sterowanie mikroźródłem odnawialnej energii:

 • synoptyka i zdalne sterowanie zespołem wyłącznikowym,
 • pomiary wielkości analogowych: I, U, f,
 • zabezpieczenie pod-/nadnapięciowe, pod-/nadczęstotliwościowe,
 • sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnych wartości wyższych harmonicznych prądów i napięć,
 • odczyt oraz transmisja danych z liczników energii elektrycznej,
 • komunikacja z systemami SCADA, m.in. w protokołach DNP3.0, IEC60870-5-101/103//104, IEC61850 poprzez łączność GPRS/GSM,
 • generowanie raportów dziennych dla użytkownika z najważniejszymi parametrami produkcji energii elektrycznej wysyłanych mailowo,
 • kontrola dostępu do obiektów energetycznych,
 • zdalna parametryzacja oraz wymiana oprogramowania i konfiguracji.
 Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania, monitoringu i sterowania mikroźródłem OZE

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania, monitoringu i sterowania mikroźródłem OZE

Sterownik WAGO jest sercem WAGO-I/O-SYSTEM 750, który spełnia wszystkie wymogi stawiane obecnie systemom rozproszonego sterowania. Modularna struktura systemu  pozwala na tworzenie dowolnych aplikacji, współpracujących z różnymi protokołami, w tym również telecontrol. Rozwiązanie WAGO składa się z wybranych modułów odpowiadających za konkretne funkcje w systemie. Głównym elementem jest jednostka centralna swobodnie programowalna, czyli sterownik WAGO 750-880/025-001 integrujący w sobie funkcje m.in. sterownika telemechaniki, koncentratora danych oraz gateway’a między mikroinstalacją a systemem dyspozytorskim SCADA poprzez wykorzystanie standardowych protokołów spotykanych w elektroenergetyce (Modbus, DNP.3, IEC60870, IEC61850).

Zarządzania mikroźródłem OZE

Wszystkie sygnały z monitorowanego obiektu zbierane są z obiektu i dostarczane do sterownika PLC za pomocą modułów wejść/wyjść analogowych oraz dwustanowych. Taka konfiguracja zapewnia realizację pomiarów produkowanej energii elektrycznej z odnawialnego źródła, sygnalizację stanów łączników oraz ich zdalne sterowanie. Sterownik WAGO udostępnia szereg możliwości do zarządzania energią generowaną przez mikroźródło, dzięki połączeniu z modułem pomiaru mocy 3-fazowej oraz licznikiem energii.

Funkcje podstawowe dostępne w czasie rzeczywistym:

 • generowanie profili dziennej produkcji energii elektrycznej (rozkład godzinowy),
 • generowanie profili dziennej konsumpcji energii elektrycznej poprzez wymianę informacji z licznikiem do pomiaru rozliczeniowego (rozkład godzinowy),
 • informowanie o ilości energii oddawanej, pobieranej, sprzedawanej do sieci,
 • przekazywanie informacji na temat czasu pracy mikroźródła OZE w ciągu tygodnia,
 • dziennik zdarzeń (historia ostatnich 100 zdarzeń).
Zarządzanie mikroźródłem OZE

Zarządzanie mikroźródłem OZE

Sterownik WAGO udostępnia wszystkie te informacje w jednym centralnym miejscu poprzez serwer WWW. Dzięki temu użytkownik może dowiedzieć się o stanie bieżącej konsumpcji lub produkcji (np. z instalacji fotowoltaicznej) za pomocą komunikacji GPRS i aplikacji WebVisu. Dodatkowo właściciel ma zdalny dostęp do wszystkich kontrolowanych elementów instalacji. Możliwa jest obserwacja (za pomocą serwera WWW oraz raportów mailowych) wszystkich istotnych parametrów związanych z użytkowaniem energii. Oczywiście dane są archiwizowane, dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad bilansem energii elektrycznej.

Układ zabezpieczeń elektroenergetycznych

Wykorzystując moduł pomiaru mocy 3-fazowej rozwiązanie WAGO stanowi kompletny układ zabezpieczeń elektroenergetycznych od nadmiernych zmian napięcia i częstotliwości w sieci dla odnawialnego źródła generacji energii elektrycznej. Do pomiar prądu wykorzystywane są przekładniki prądowe. Zwiększony udział OZE w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wymaga również od właściciela instalacji przestrzegania dopuszczalnych wartości wyższych harmonicznych, których pomiar i sygnalizację przekroczenia umożliwia sterownik WAGO.

Komunikację z systemami SCADA, m.in. w protokołach DNP3.0, IEC60870-5-101/103//104, IEC61850 poprzez łączność GPRS/GSM

Elastyczne rozwiązanie WAGO dla telesterowania na bazie protokołów: DNP3.0, IEC 60870-5-101/–104, 61850, 61850-420 i 61400-25 pozwala sprostać wymaganiom, jakie w przyszłości postawione zostaną przed rynkiem energetycznym. Przełączanie, regulacja i monitorowanie oddalonych od siebie układów – wszystko to jest możliwe w systemie Smart Grid – przez wewnętrzną sieć, sieć telefoniczną, Internet lub bezprzewodowo przez GSM (np. GPRS).

Sterownik WAGO umożliwia zdalny dostęp do oddalonych elementów instalacji rozproszonej oraz przesył wszystkich istotnych parametrów produkowanej energii elektrycznej równolegle do wielu systemów dyspozytorskiego SCADA za pośrednictwem protokołów telecontrol.

Sterownik WAGO umożliwia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD) zdalne wyłączenie systemu generacji w poniższych przypadkach:

 • zagrożenie systemu generacji,
 • przeciążenie lub wystąpienie ryzyka przeciążenia sieci OSD,
 • zagrożenie pozostania systemu generacji w pracy wyspowej,
 • zagrożenie stabilności napięciowej,
 • nadmierny wzrost częstotliwości,
 • konieczność naprawy lub wymiany licznika,
 • w razie awaryjnego zarządzania generacją w systemie elektroenergetycznym.
Układ WAGO do zarządzania i monitorowania mikroźródeł OZE

Układ WAGO do zarządzania i monitorowania mikroźródeł OZE

Adrian Dałek, WAGO.PL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *